Herenavond

          INTERNE HERENCOMPETITIE 2023              
                                 
Datum 06-04-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3     Baan 4
1                                
19.00 uur A10 A10.1 Marco Vlaspoel A13 A13.1 tim schaap B7 B7.1 Nico van Hoof   B6 B6.1 jef van tiel  
    A10.2 Per Ebbelink   A13.2 ron werne     B7.2 Chris Oostman   B6.2 Harrie Kuijpers
      -       -       -       -  
  A5 A5.1 oscar donners A2 A2.1 johan Hekking B1 B1.1 luc smits   B8 B8.1 chrit gijssen
    A5.2 jan hein ooms   A2.2 math custers   B1.2 paul ram     B8.2 wilfried pleumeekers
                                 
                                 
20.00 uur A8 A8.1 jean v/d boorn A9 A9.1 nico boileau B3 B3.1 Ralph walstock B4 B4.1 mart houben
    A8.2 nic dassen   A9.2 maurice vaes   B3.2 Danny Ghelen   B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 jac kools   A6 A6.1 marc thiessens B11 B11.1 robertino siliquini   B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A3.2 lou mullenders   A6.2 stephan Meerten   B11.2 jos starren     B10.2 Ton Frijns  
                                 
                                 
21.00 uur A11 A11.1 richard jongen A14 A14.1 lei smeet   B5 B5.1 donny pieters B2 B2.1 Zjer Willems
    A11.2 raymond borro   A14.2 paul van dijk   B5.2 Jordy Becks     B2.2 Jules Crijnen
      -       -       -       -  
  A4 A4.1 Roel v/d Boorn A1 A1.1 chrit scharis   B9 B9.1 rene bakels B12 B12.1 Ross Hennessy  
    A4.2 Marcel de Ridder   A1.2 henk veld     B9.2 bert brakert   B12.2 Wilco Op de Broeck  
                                 
reserve       reserve A12 A12.1 roell brouns         reserve A7 A7.1 rene alink  
henk klootwijk         A12.2 Dominique Brouns             A7.2 Jo Jennekens
Harry Fortuin                              
                                 
                                 
                                 
Datum 13-04-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3     Baan 4
2                                
19.00 uur A10 A10.1 Marco Vlaspoel A6 A6.1 marc thiessens B3 B3.1 Ralph walstock B5 B5.1 donny pieters
    A10.2 Per Ebbelink   A6.2 stephan Meerten   B3.2 Danny Ghelen   B5.2 Jordy Becks  
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 jac kools   A7 A7.1 rene alink   B9 B9.1 rene bakels B7 B7.1 Nico van Hoof  
    A3.2 lou mullenders   A7.2 Jo Jennekens   B9.2 bert brakert   B7.2 Chris Oostman
                                 
                                 
20.00 uur A14 A14.1 lei smeet   A11 A11.1 richard jongen B6 B6.1 jef van tiel   B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A14.2 paul van dijk   A11.2 raymond borro   B6.2 Harrie Kuijpers   B10.2 Ton Frijns  
      -       -       -       -  
  A13 A13.1 tim schaap A2 A2.1 johan Hekking B1 B1.1 luc smits   B2 B2.1 Zjer Willems
    A13.2 ron werne     A2.2 math custers   B1.2 paul ram     B2.2 Jules Crijnen
                                 
                                 
21.00 uur A8 A8.1 jean v/d boorn A9 A9.1 nico boileau B4 B4.1 mart houben B11 B11.1 robertino siliquini  
    A8.2 nic dassen   A9.2 maurice vaes   B4.2 raymond hermans   B11.2 jos starren  
      -       -       -       -  
  A5 A5.1 oscar donners A4 A4.1 Roel v/d Boorn B8 B8.1 chrit gijssen A1 A1.1 chrit scharis  
    A5.2 jan hein ooms   A4.2 Marcel de Ridder   B8.2 wilfried pleumeekers   A1.2 henk veld  
                                 
reserve       reserve A12 A12.1 roell brouns         reserve B12 B12.1 Ross Hennessy  
henk klootwijk         A12.2 Dominique Brouns             B12.2 Wilco Op de Broeck  
Harry Fortuin                              
                                 
                                 
Datum 20-04-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3     Baan 4
3                                
19.00 uur A4 A4.1 Roel v/d Boorn A13 A13.1 tim schaap B8 B8.1 chrit gijssen B6 B6.1 jef van tiel  
    A4.2 marcel de ridder   A13.2 ron werne     B8.2 wilfried pleumeekers   B6.2 Harrie Kuijpers
      -       -       -       -  
  A7 A7.1 rene alink   A1 A1.1 chrit scharis   B2 B2.1 Zjer Willems B4 B4.1 mart houben
    A7.2 Jo Jennekens   A1.2 henk veld     B2.2 Jules Crijnen   B4.2 raymond hermans
                                 
                                 
20.00 uur A2 A2.1 johan Hekking A3 A3.1 jac kools   B9 B9.1 rene bakels B11 B11.1 robertino siliquini  
    A2.2 math custers   A3.2 lou mullenders   B9.2 bert brakert   B11.2 jos starren  
      -       -       -       -  
  A9 A9.1 nico boileau A8 A8.1 jean v/d boorn B10 B10.1 Ruud Rouvroije B12 B12.1 Ross Hennessy  
    A9.2 maurice vaes   A8.2 nic dassen   B10.2 Ton Frijns     B12.2 Wilco Op de Broeck  
                                 
                                 
21.00 uur A5 A5.1 oscar donners A14 A14.1 lei smeet   B5 B5.1 donny pieters B7 B7.1 Nico van Hoof  
    A5.2 jan hein ooms   A14.2 paul van dijk   B5.2 Jordy Becks     B7.2 Chris Oostman
      -       -       -       -  
  A6 A6.1 marc thiessens A11 A11.1 richard jongen B1 B1.1 luc smits   B3 B3.1 Ralph walstock
    A6.2 stephan Meerten   A11.2 raymond borro   B1.2 paul ram     B3.2 Danny Ghelen
                                 
reserve       reserve A10 A10.1 Per Ebbelink       reserve A12 A12.1 roell brouns  
henk klootwijk         A10.2 marco vlaspoel           A12.2 Dominique Brouns  
Harry Fortuin                              
                                 
27-4 koningsdag geen schema                             
                                 
                                 
Datum 04-05-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
4                                
19.00 uur A3 A3.1 jac kools   A11 A11.1 richard jongen B6 B6.1 jef van tiel   B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A3.2 lou mullenders   A11.2 raymond borro   B6.2 Harrie Kuijpers   B10.2 Ton Frijns  
      -       -       -       -  
  A6 A6.1 marc thiessens A13 A13.1 tim schaap B2 B2.1 Zjer Willems B11 B11.1 robertino siliquini  
    A6.2 stephan Meerten   A13.2 ron werne     B2.2 Jules Crijnen   B11.2 jos starren  
                                 
                                 
20.00 uur A9 A9.1 nico boileau A4 A4.1 Roel v/d Boorn B3 B3.1 Ralph walstock B7 B7.1 Nico van Hoof  
    A9.2 maurice vaes   A4.2 marcel de ridder   B3.2 Danny Ghelen   B7.2 Chris Oostman
      -       -       -       -  
  A14 A14.1 lei smeet   A5 A5.1 oscar donners B5 B5.1 donny pieters A10 A10.1 Marco Vlaspoel
    A14.2 paul van dijk   A5.2 jan hein ooms   B5.2 Jordy Becks     A10.2 Per Ebbelink
                                 
                                 
21.00 uur A2 A2.1 johan Hekking A1 A1.1 chrit scharis   B1 B1.1 luc smits   B9 B9.1 rene bakels
    A2.2 math custers   A1.2 henk veld     B1.2 paul ram     B9.2 bert brakert
      -       -       -       -  
  A7 A7.1 rene alink   A12 A12.1 roell brouns   B4 B4.1 mart houben B12 B12.1 Ross Hennessy  
    A7.2 Jo Jennekens   A12.2 Dominique Brouns     B4.2 raymond hermans   B12.2 Wilco Op de Broeck  
                                 
reserve       reserve A8 A8.1 jean v/d boorn       reserve B8 B8.1 chrit gijssen
henk klootwijk         A8.2 nic dassen           B8.2 wilfried pleumeekers
Harry Fortuin                              
                                 
                                 
                                 
                                 
Datum 11-05-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
5                                
19.00 uur A2 A2.1 johan Hekking A3 A3.1 jac kools   B7 B7.1 Nico van Hoof   B9 B9.1 rene bakels
    A2.2 math custers   A3.2 lou mullenders   B7.2 Chris Oostman   B9.2 bert brakert
      -       -       -       -  
  A5 A5.1 oscar donners A4 A4.1 Roel v/d Boorn B12 B12.1 Ross Hennessy   B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A5.2 jan hein ooms   A4.2 Marcel de Ridder   B12.2 Wilco Op de Broeck     B10.2 Ton Frijns  
                                 
                                 
20.00 uur A11 A11.1 richard jongen A7 A7.1 rene alink   B5 B5.1 donny pieters B4 B4.1 mart houben
    A11.2 raymond borro   A7.2 Jo Jennekens   B5.2 Jordy Becks     B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A1 A1.1 chrit scharis   A14 A14.1 lei smeet   A8 A8.1 jean v/d boorn B2 B2.1 Zjer Willems
    A1.2 henk veld     A14.2 paul van dijk   A8.2 nic dassen   B2.2 Jules Crijnen
                                 
                                 
21.00 uur A9 A9.1 nico boileau A10 A10.1 Marco Vlaspoel B1 B1.1 luc smits   B8 B8.1 chrit gijssen
    A9.2 maurice vaes   A10.2 Per Ebbelink   B1.2 paul ram     B8.2 wilfried pleumeekers
      -       -       -       -  
  A13 A13.1 tim schaap A12 A12.1 roell brouns   B3 B3.1 Ralph walstock B11 B11.1 robertino siliquini  
    A13.2 ron werne     A12.2 Dominique Brouns     B3.2 Danny Ghelen   B11.2 jos starren  
                                 
reserve       reserve A6 A6.1 marc thiessens       reserve B6 B6.1 jef van tiel  
henk klootwijk         A6.2 stephan Meerten           B6.2 Harrie Kuijpers
Harry Fortuin                              
                                 
18-5 hemelvaartsdag geen schema                          
                                 
Datum 25-05-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
6                                
19.00 uur A2 A2.1 johan Hekking A7 A7.1 rene alink   B8 B8.1 chrit gijssen B2 B2.1 Zjer Willems
    A2.2 math custers   A7.2 Jo Jennekes   B8.2 wilfried pleumeekers   B2.2 Jules Crijnen
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 jac kools   A13 A13.1 tim schaap B9 B9.1 rene bakels B1 B1.1 luc smits  
    A3.2 lou mullenders   A13.2 ron werne     B9.2 bert brakert   B1.2 paul ram  
                                 
                                 
20.00 uur A10 A10.1 Per Ebbelink A11 A11.1 richard jongen B11 B11.1 robertino siliquini B3 B3.1 Ralph walstock
    A10.2 marco vlaspoel   A11.2 raymond borro   B11.2 jos starren     B3.2 Danny Ghelen
      -       -       -       -  
  A1 A1.1 chrit scharis A9 A9.1 nico boileau B6 B6.1 jef van tiel   A6 A6.1 marc thiessens
    A1.2 henk veld     A9.2 maurice vaes   B6.2 Harrie Kuijpers   A6.2 stephan Meerten
                                 
                                 
21.00 uur A14 A14.1 lei smeet   A8 A8.1 jean v/d boorn B7 B7.1 Nico van Hoof B5 B5.1 donny pieters
    A14.2 paul van dijk   A8.2 nic dassen   B7.2 Chris Oostman   B5.2 Jordy Becks  
      -       -       -       -  
  A5 A5.1 oscar donners A12 A12.1 roell brouns   B10 B10.1 Ruud Rouvroije B12 B12.1 Ross Hennessy
    A5.2 jan hein ooms   A12.2 Dominique Brouns     B10.2 Ton Frijns     B12.2 Wilco Op de Broeck
                                 
reserve       reserve A4 A4.1 Roel v/d Boorn       reserve B4 B4.1 mart houben
henk klootwijk         A4.2 marcel de ridder           B4.2 raymond hermans
Harry Fortuin                              
                                 
                                 
Datum 01-06-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
7                                
19.00 uur A7 A7.1 rene alink   A13 A13.1 tim schaap B10 B10.1 Ruud Rouvroije B4 B4.1 mart houben
    A7.2 Jo Jennekens   A13.2 ron werne     B10.2 Ton Frijns     B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A11 A11.1 richard jongen A5 A5.1 oscar donners B5 B5.1 donny pieters B11 B11.1 robertino siliquini  
    A11.2 raymond borro   A5.2 jan hein ooms   B5.2 Jordy Becks     B11.2 jos starren  
                                 
                                 
20.00 uur A9 A9.1 nico boileau A6 A6.1 marc thiessens B3 B3.1 Ralph walstock A4 A4.1 Roel v/d Boorn
    A9.2 maurice vaes   A6.2 stephan Meerten   B3.2 Danny Ghelen   A4.2 Marcel de Ridder
      -       -       -       -  
  A1 A1.1 chrit scharis   A12 A12.1 roell brouns   B12 B12.1 Ross Hennessy   B1 B1.1 luc smits  
    A1.2 henk veld     A12.2 Dominique Brouns     B12.2 Wilco Op de Broeck     B1.2 paul ram  
                                 
                                 
21.00 uur A10 A10.1 Per Ebbelink A3 A3.1 jac kools   B6 B6.1 jef van tiel   B7 B7.1 Nico van Hoof  
    A10.2 marco vlaspoel   A3.2 lou mullenders   B6.2 Harrie Kuijpers   B7.2 Chris Oostman
      -       -       -       -  
  A8 A8.1 jean v/d boorn A14 A14.1 lei smeets   B9 B9.1 rene bakels B8 B8.1 chrit gijssen
    A8.2 nic dassen   A14.2 henk klootwijk   B9.2 bert brakert   B8.2 wilfried pleumeekers
                                 
reserve       reserve A2 A2.1 johan Hekking       reserve B2 B2.1 Zjer Willems
henk klootwijk         A2.2 math custers           B2.2 Jules Crijnen
Harry Fortuin                              
                                 
                                 
Datum 08-06-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
8                                
19.00 uur A5 A5.1 oscar donners A1 A1.1 chrit scharis   B4 B4.1 mart houben B6 B6.1 jef van tiel  
    A5.2 jan hein ooms   A1.2 henk veld     B4.2 raymond hermans   B6.2 Harrie Kuijpers
      -       -       -       -  
  A11 A11.1 richard jongen A8 A8.1 jean v/d boorn B9 B9.1 rene bakels B7 B7.1 Nico van Hoof  
    A11.2 raymond borro   A8.2 nic dassen   B9.2 bert brakert   B7.2 Chris Oostman
                                 
                                 
20.00 uur A9 A9.1 nico boileau A12.1 roell brouns     B8 B8.1 chrit gijssen B3 B3.1 Ralph walstock
    A9.2 maurice vaes A12.2 Dominique Brouns       B8.2 wilfried pleumeekers   B3.2 Danny Ghelen
      -     -         -       -  
  A7 A7.1 rene alink   A4.1 Roel v/d Boorn   B5 B5.1 donny pieters B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A7.2 Jo Jennekens A4.2 Marcel de Ridder     B5.2 Jordy Becks     B10.2 Ton Frijns  
                                 
                                 
21.00 uur A13 A13.1 tim schaap A6 A6.1 marc thiessens B11 B11.1 robertino siliquini   B12 B12.1 Ross Hennessy  
    A13.2 ron werne     A6.2 stephan Meerten   B11.2 jos starren     B12.2 Wilco Op de Broeck  
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 jac kools   A10 A10.1 Marco Vlaspoel B2 B2.1 Zjer Willems A2 A2.1 johan Hekking
    A3.2 lou mullenders   A10.2 Per Ebbelink   B2.2 Jules Crijnen   A2.2 math custers
                                 
reserve       reserve A14 A14.1 lei smeet         reserve B1 B1.1 luc smits  
henk klootwijk         A14.2 paul van dijk           B1.2 paul ram  
Harry Fortuin                              
                                 
                                 
Datum 15-06-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
9                                
19.00 uur A8 A8.1 jean v/d boorn A5 A5.1 oscar donners B2 B2.1 Zjer Willems B4 B4.1 mart houben
    A8.2 nic dassen   A5.2 jan hein ooms   B2.2 Jules Crijnen   B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A6 A6.1 marc thiessens A9 A9.1 nico boileau B9 B9.1 rene bakels B7 B7.1 Nico van Hoof  
    A6.2 stephan Meerten   A9.2 maurice vaes   B9.2 bert brakert   B7.2 Chris Oostman
                                 
                                 
20.00 uur A7 A7.1 rene alink   A12 A12.1 roell brouns   B12 B12.1 Ross Hennessy   B3 B3.1 Ralph walstock
    A7.2 Jo Jennekens   A12.2 Dominique Brouns     B12.2 Wilco Op de Broeck     B3.2 Danny Ghelen
      -       -       -       -  
  A1 A1.1 chrit scharis   A2 A2.1 johan Hekking B1 B1.1 luc smits   B8 B8.1 chrit gijssen
    A1.2 henk veld     A2.2 math custers   B1.2 paul ram     B8.2 wilfried pleumeekers
                                 
                                 
21.00 uur A10 A10.1 Marco Vlaspoel A3 A3.1 jac kools   B10 B10.1 Ruud Rouvroije B6 B6.1 jef van tiel  
    A10.2 Per Ebbelink   A3.2 lou mullenders   B10.2 Ton Frijns     B6.2 Harrie Kuijpers
      -       -       -       -  
  A4 A4.1 Roel v/d Boorn A11 A11.1 richard jongen A14 A14.1 lei smeet   B5 B5.1 donny pieters
    A4.2 Marcel de Ridder   A11.2 raymond borro   A14.2 paul van dijk   B5.2 Jordy Becks  
                                 
reserve       reserve A13 A13.1 tim schaap       reserve B11 B11.1 robertino siliquini  
henk klootwijk         A13.2 ron werne             B11.2 jos starren  
Harry Fortuin                              
                                 
                                 
Datum 22-06-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
10                                
19.00 uur A8 A8.1 jean v/d boorn A3 A3.1 jac kools   B4 B4.1 mart houben B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A8.2 nic dassen   A3.2 lou mullenders   B4.2 raymond hermans   B10.2 Ton Frijns  
      -       -       -       -  
  A14 A14.1 lei smeet   A5 A5.1 oscar donners B5 B5.1 donny pieters B12 B12.1 Ross Hennessy  
    A14.2 paul van dijk   A5.2 jan hein ooms   B5.2 Jordy Becks     B12.2 Wilco Op de Broeck  
                                 
                                 
20.00 uur A6 A6.1 marc thiessens A13 A13.1 tim schaap B1 B1.1 luc smits   B8 B8.1 chrit gijssen
    A6.2 stephan Meerten   A13.2 ron werne     B1.2 paul ram     B8.2 wilfried pleumeekers
      -       -       -       -  
  A2 A2.1 johan Hekking A10 A10.1 Marco Vlaspoel B11 B11.1 robertino siliquini   A9 A9.1 nico boileau
    A2.2 math custers   A10.2 Per Ebbelink   B11.2 jos starren     A9.2 maurice vaes
                                 
                                 
21.00 uur A1 A1.1 chrit scharis   A12 A12.1 roell brouns   B3 B3.1 Ralph walstock B7 B7.1 Nico van Hoof  
    A1.2 henk veld     A12.2 Dominique Brouns     B3.2 Danny Ghelen   B7.2 Chris Oostman
      -       -       -       -  
  A4 A4.1 Roel v/d Boorn A11 A11.1 richard jongen B6 B6.1 jef van tiel   B2 B2.1 Zjer Willems
    A4.2 Marcel de Ridder   A11.2 raymond borro   B6.2 Harrie Kuijpers   B2.2 Jules Crijnen
                                 
reserve       reserve A7 A7.1 rene alink         reserve B9 B9.1 rene bakels
henk klootwijk         A7.2 Jo Jennekens           B9.2 bert brakert
Harry Fortuin                              
                                 
                                 
Datum 29-06-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
11                                
19.00 uur A2 A2.1 johan Hekking A3 A3.1 jac kools   B8 B8.1 chrit gijssen B3 B3.1 Ralph walstock
    A2.2 math custers   A3.2 lou mullenders   B8.2 wilfried pleumeekers   B3.2 Danny Ghelen
      -       -       -       -  
  A4 A4.1 Roel v/d Boorn A1 A1.1 chrit scharis   B12 B12.1 Ross Hennessy   B4 B4.1 mart houben
    A4.2 Marcel de Ridder   A1.2 henk veld     B12.2 Wilco Op de Broeck     B4.2 raymond hermans
                                 
                                 
20.00 uur A11 A11.1 richard jongen A6 A6.1 marc thiessens B11 B11.1 robertino siliquini   B5 B5.1 donny pieters
    A11.2 raymond borro   A6.2 stephan Meerten   B11.2 jos starren     B5.2 Jordy Becks  
      -       -       -       -  
  A10 A10.1 Marco Vlaspoel A14 A14.1 lei smeet   B9 B9.1 rene bakels B2 B2.1 Zjer Willems
    A10.2 Per Ebbelink   A14.2 paul van dijk   B9.2 bert brakert   B2.2 Jules Crijnen
                                 
                                 
21.00 uur A13 A13.1 tim schaap A9 A9.1 nico boileau A7 A7.1 rene alink   B1 B1.1 luc smits  
    A13.2 ron werne     A9.2 maurice vaes   A7.2 Jo Jennekens   B1.2 paul ram  
      -       -       -       -  
  A8 A8.1 jean v/d boorn A12 A12.1 roell brouns   B6 B6.1 jef van tiel   B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A8.2 nic dassen   A12.2 Dominique Brouns     B6.2 Harrie Kuijpers   B10.2 Ton Frijns  
                                 
reserve       reserve A5 A5.1 oscar donners       reserve B7 B7.1 Nico van Hoof  
henk klootwijk         A5.2 jan hein ooms           B7.2 Chris Oostman
Harry Fortuin                              
                                 
Harry Kuijpers Toernooi van 03-07-2022 t/m 09-07-2022                        
                                 
Datum 13-07-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3     Baan 4
12                                
19.00 uur A4 A4.1 Roel v/d Boorn A2 A2.1 johan Hekking B7 B7.1 Nico van Hoof   B6 B6.1 jef van tiel  
    A4.2 Marcel de Ridder   A2.2 math custers   B7.2 Chris Oostman   B6.2 Harrie Kuijpers
      -       -       -       -  
  A14 A14.1 lei smeet   A1 A1.1 chrit scharis   B11 B11.1 robertino siliquini   B12 B12.1 Ross Hennessy  
    A14.2 paul van dijk   A1.2 henk veld     B11.2 jos starren     B12.2 Wilco Op de Broeck  
                                 
                                 
20.00 uur A11 A11.1 richard jongen A9 A9.1 nico boileau B4 B4.1 mart houben B8 B8.1 chrit gijssen
    A11.2 raymond borro   A9.2 maurice vaes   B4.2 raymond hermans   B8.2 wilfried pleumeekers
      -       -       -       -  
  A8 A8.1 jean v/d boorn A10 A10.1 Marco Vlaspoel A5 A5.1 oscar donners B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A8.2 nic dassen   A10.2 Per Ebbelink   A5.2 jan hein ooms   B10.2 Ton Frijns  
                                 
                                 
21.00 uur A12 A12.1 roell brouns   A6 A6.1 marc thiessens B2 B2.1 Zjer Willems B1 B1.1 luc smits  
    A12.2 Dominique Brouns     A6.2 stephan Meerten   B2.2 Jules Crijnen   B1.2 paul ram  
      -       -       -     -    
  A7 A7.1 rene alink   A13 A13.1 tim schaap B3 B3.1 Ralph walstock B9 B9.1 rene bakels
    A7.2 Jo Jennekens   A13.2 ron werne     B3.2 Danny Ghelen   B9.2 bert brakert
                                 
reserve       reserve A3 A3.1 jac kools         reserve B5 B5.1 donny pieters
henk klootwijk         A3.2 lou mullenders           B5.2 Jordy Becks  
Harry Fortuin                              
                                 
Zomervakantie 15-7 t/m 27-8 geen schema                          
                                 
Datum 31-08-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3     Baan 4
13                                
19.00 uur A6 A6.1 marc thiessens A13 A13.1 tim schaap B7 B7.1 Nico van Hoof   B12 B12.1 Ross Hennessy  
    A6.2 stephan Meerten   A13.2 ron werne     B7.2 Chris Oostman   B12.2 Wilco Op de Broeck  
      -       -       -       -  
  A11 A11.1 richard jongen A4 A4.1 Roel v/d Boorn B9 B9.1 rene bakels B4 B4.1 mart houben
    A11.2 raymond borro   A4.2 Marcel de Ridder   B9.2 bert brakert   B4.2 raymond hermans
                                 
                                 
20.00 uur A9 A9.1 nico boileau A12 A12.1 roell brouns   B8 B8.1 chrit gijssen B5 B5.1 donny pieters
    A9.2 maurice vaes   A12.2 Dominique Brouns     B8.2 wilfried pleumeekers   B5.2 Jordy Becks  
      -       -       -       -  
  A8 A8.1 jean v/d boorn A5 A5.1 oscar donners B1 B1.1 luc smits   B11 B11.1 robertino siliquini  
    A8.2 nic dassen   A5.2 jan hein ooms   B1.2 paul ram     B11.2 jos starren  
                                 
                                 
21.00 uur A7 A7.1 rene alink   A2 A2.1 johan Hekking B6 B6.1 jef van tiel   A3 A3.1 jac kools  
    A7.2 Jo Jennekens   A2.2 math custers   B6.2 Harrie Kuijpers   A3.2 lou mullenders
      -       -       -       -  
  A10 A10.1 Marco Vlaspoel A14 A14.1 lei smeet   B10 B10.1 Ruud Rouvroije B2 B2.1 Zjer Willems
    A10.2 Per Ebbelink   A14.2 paul van dijk   B10.2 Ton Frijns     B2.2 Jules Crijnen
                                 
reserve       reserve A1 A1.1 chrit scharis         reserve B3 B3.1 Ralph walstock
henk klootwijk         A1.2 henk veld             B3.2 Danny Ghelen
Harry Fortuin                              
                                 
Datum 07-09-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3     Baan 4
14                                
19.00 uur A10 A10.1 Marco Vlaspoel A6 A6.1 marc thiessens B3 B3.1 Ralph walstock B5 B5.1 donny pieters
    A10.2 Per Ebbelink   A6.2 stephan Meerten   B3.2 Danny Ghelen   B5.2 Jordy Becks  
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 jac kools   A7 A7.1 rene alink   B9 B9.1 rene bakels B7 B7.1 Nico van Hoof  
    A3.2 lou mullenders   A7.2 Jo Jennekens   B9.2 bert brakert   B7.2 Chris Oostman
                                 
                                 
20.00 uur A14 A14.1 lei smeet   A9 A9.1 nico boileau B6 B6.1 jef van tiel   B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A14.2 paul van dijk   A9.2 maurice vaes   B6.2 Harrie Kuijpers   B10.2 Ton Frijns  
      -       -       -       -  
  A13 A13.1 tim schaap A4 A4.1 Roel v/d Boorn B1 B1.1 luc smits   B2 B2.1 Zjer Willems
    A13.2 ron werne     A4.2 Marcel de Ridder   B1.2 paul ram     B2.2 Jules Crijnen
                                 
                                 
21.00 uur A8 A8.1 jean v/d boorn A11 A11.1 richard jongen B4 B4.1 mart houben B11 B11.1 robertino siliquini  
    A8.2 nic dassen   A11.2 raymond borro   B4.2 raymond hermans   B11.2 jos starren  
      -       -       -       -  
  A5 A5.1 oscar donners A2 A2.1 johan Hekking B8 B8.1 chrit gijssen A1 A1.1 chrit scharis  
    A5.2 jan hein ooms   A2.2 math custers   B8.2 wilfried pleumeekers   A1.2 henk veld  
                                 
reserve       reserve A12 A12.1 roell brouns         reserve B12 B12.1 Ross Hennessy  
henk klootwijk         A12.2 Dominique Brouns             B12.2 Wilco Op de Broeck  
Harry Fortuin                              
                                 
                                 
Datum 14-09-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3     Baan 4
15                                
19.00 uur A14 A14.1 lei smeet   A13 A13.1 tim schaap B8 B8.1 chrit gijssen B7 B7.1 Nico van Hoof  
    A14.2 paul van dijk   A13.2 ron werne     B8.2 wilfried pleumeekers   B7.2 Chris Oostman
      -       -       -       -  
  A11 A11.1 richard jongen A1 A1.1 chrit scharis   B2 B2.1 Zjer Willems B3 B3.1 Ralph walstock
    A11.2 raymond borro   A1.2 henk veld     B2.2 Jules Crijnen   B3.2 Danny Ghelen
                                 
                                 
20.00 uur A2 A2.1 johan Hekking A3 A3.1 jac kools   B9 B9.1 rene bakels B11 B11.1 robertino siliquini  
    A2.2 math custers   A3.2 lou mullenders   B9.2 bert brakert   B11.2 jos starren  
      -       -       -       -  
  A9 A9.1 nico boileau A8 A8.1 jean v/d boorn A12 A12.1 roell brouns   B12 B12.1 Ross Hennessy  
    A9.2 maurice vaes   A8.2 nic dassen   A12.2 Dominique Brouns     B12.2 Wilco Op de Broeck  
                                 
                                 
21.00 uur A5 A5.1 oscar donners A4 A4.1 Roel v/d Boorn B5 B5.1 donny pieters B6 B6.1 jef van tiel  
    A5.2 jan hein ooms   A4.2 marcel de ridder   B5.2 Jordy Becks     B6.2 Harrie Kuijpers
      -       -       -       -  
  A6 A6.1 marc thiessens A7 A7.1 rene alink   B1 B1.1 luc smits   B4 B4.1 mart houben
    A6.2 stephan Meerten   A7.2 Jo Jennekens   B1.2 paul ram     B4.2 raymond hermans
                                 
reserve       reserve A10 A10.1 Per Ebbelink       reserve B10 B10.1 Ruud Rouvroije
henk klootwijk         A10.2 marco vlaspoel           B10.2 Ton Frijns  
Harry Fortuin                              
                                 
                                 
Datum 21-09-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
16                                
19.00 uur A3 A3.1 jac kools   A11 A11.1 richard jongen B6 B6.1 jef van tiel   B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A3.2 lou mullenders   A11.2 raymond borro   B6.2 Harrie Kuijpers   B10.2 Ton Frijns  
      -       -       -       -  
  A6 A6.1 marc thiessens A13 A13.1 tim schaap B2 B2.1 Zjer Willems B11 B11.1 robertino siliquini  
    A6.2 stephan Meerten   A13.2 ron werne     B2.2 Jules Crijnen   B11.2 jos starren  
                                 
                                 
20.00 uur A9 A9.1 nico boileau A4 A4.1 Roel v/d Boorn B3 B3.1 Ralph walstock B7 B7.1 Nico van Hoof  
    A9.2 maurice vaes   A4.2 marcel de ridder   B3.2 Danny Ghelen   B7.2 Chris Oostman
      -       -       -       -  
  A14 A14.1 lei smeet   A5 A5.1 oscar donners B5 B5.1 donny pieters A10 A10.1 Marco Vlaspoel
    A14.2 paul van dijk   A5.2 jan hein ooms   B5.2 Jordy Becks     A10.2 Per Ebbelink
                                 
                                 
21.00 uur A2 A2.1 johan Hekking A1 A1.1 chrit scharis   B1 B1.1 luc smits   B9 B9.1 rene bakels
    A2.2 math custers   A1.2 henk veld     B1.2 paul ram     B9.2 bert brakert
      -       -       -       -  
  A7 A7.1 rene alink   A12 A12.1 roell brouns   B4 B4.1 mart houben B12 B12.1 Ross Hennessy  
    A7.2 Jo Jennekens   A12.2 Dominique Brouns     B4.2 raymond hermans   B12.2 Wilco Op de Broeck  
                                 
reserve       reserve A8 A8.1 jean v/d boorn       reserve B8 B8.1 chrit gijssen
henk klootwijk         A8.2 nic dassen           B8.2 wilfried pleumeekers
Harry Fortuin                              
                                 
                                 
Datum 28-09-2023 Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4
17                                
19.00 uur A2 A2.1 johan Hekking A3 A3.1 jac kools   B7 B7.1 Nico van Hoof   B9 B9.1 rene bakels
    A2.2 math custers   A3.2 lou mullenders   B7.2 Chris Oostman   B9.2 bert brakert
      -       -       -       -  
  A5 A5.1 oscar donners A4 A4.1 Roel v/d Boorn B12 B12.1 Ross Hennessy   B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A5.2 jan hein ooms   A4.2 Marcel de Ridder   B12.2 Wilco Op de Broeck     B10.2 Ton Frijns  
                                 
                                 
20.00 uur A11 A11.1 richard jongen A7 A7.1 rene alink   B5 B5.1 donny pieters B4 B4.1 mart houben
    A11.2 raymond borro   A7.2 Jo Jennekens   B5.2 Jordy Becks     B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A1 A1.1 chrit scharis   A14 A14.1 lei smeet   A8 A8.1 jean v/d boorn B2 B2.1 Zjer Willems
    A1.2 henk veld     A14.2 paul van dijk   A8.2 nic dassen   B2.2 Jules Crijnen
                                 
                                 
21.00 uur A9 A9.1 nico boileau A10 A10.1 Marco Vlaspoel B1 B1.1 luc smits   B8 B8.1 chrit gijssen
    A9.2 maurice vaes   A10.2 Per Ebbelink   B1.2 paul ram     B8.2 wilfried pleumeekers
      -       -       -       -  
  A13 A13.1 tim schaap A12 A12.1 roell brouns   B3 B3.1 Ralph walstock B11 B11.1 robertino siliquini  
    A13.2 ron werne     A12.2 Dominique Brouns     B3.2 Danny Ghelen   B11.2 jos starren  
                                 
reserve       reserve A6 A6.1 marc thiessens       reserve B6 B6.1 jef van tiel  
henk klootwijk         A6.2 stephan Meerten           B6.2 Harrie Kuijpers
Harry Fortuin                              

Route

Facebook

Personal Training Certification
LTV Heugem ...