Herenavond 2024

         
INTERNE HERENCOMPETITIE 2024
                     
                                 
Datum 04-04-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
1                                
19.00 uur A13 A13.1
tim schaap
  A12 A12.1
roell brouns
  B7 B7.1
Nico van Hoof
  A7 A7.1
rene alink
 
    A13.2
ron werne
    A12.2
Dominique Brouns
    B7.2
Chris Oostman
    A7.2
Jo Jennekens
 
      -       -       -       -  
  A1 A1.1
chrit scharis
  A2 A2.1
johan Hekking
  B4 B4.1
mart houben
  A14 A14.1
lei smeet
 
    A1.2
henk veld
    A2.2
math custers
    B4.2
raymond hermans
    A14.2
paul van dijk
 
                                 
                                 
20.00 uur A8 A8.1
jean v/d boorn
  A5 A5.1 luc smits   B3 B3.1
Ralph walstock
  B1 B1.1
robertino siliquini
 
    A8.2
nic dassen
    A5.2 paul ram     B3.2
Harry Schobbe
    B1.2
jos starren
 
      -       -       -       -  
  A6 A6.1
marc thiessens
  A9 A9.1
nico boileau
  B8 B8.1
chrit gijssen
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
 
    A6.2
stephan Meerten
    A9.2
maurice vaes
    B8.2
wilfried pleumeekers
    B10.2
Ton Frijns
 
                                 
                                 
21.00 uur A11 A11.1
richard jongen
  A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  B2 B2.1
Ross Hennessy
  B6 B6.1
jef van tiel
 
    A11.2
raymond borro
    A10.2
Per Ebbelink
    B2.2
Wilco Op de Broeck
    B6.2
Harrie Kuijpers
 
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 jac kools   A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  B9 B9.1
rene bakels
  B5 B5.1
donny pieters
 
    A3.2
lou mullenders
    A4.2
Marcel de Ridder
    B9.2
bert brakert
    B5.2
Jordy Becks
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
                                 
Datum 11-04-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
2                                
19.00 uur A8 A8.1
jean v/d boorn
  A6 A6.1
marc thiessens
  B3 B3.1
Ralph walstock
  B2 B2.1
Ross Hennessy
 
    A8.2
nic dassen
    A6.2
stephan Meerten
    B3.2
Harry Schobbe
    B2.2
Wilco Op de Broeck
 
      -       -       -       -  
  A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  A14 A14.1
lei smeet
  B6 B6.1
jef van tiel
  B7 B7.1
Nico van Hoof
 
    A4.2
Marcel de Ridder
    A14.2
paul van dijk
    B6.2
Harrie Kuijpers
    B7.2
Chris Oostman
 
                                 
                                 
20.00 uur A12 A12.1
roell brouns
  A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  B9 B9.1
rene bakels
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
 
    A12.2
Dominique Brouns
    A10.2
Per Ebbelink
    B9.2
bert brakert
    B10.2
Ton Frijns
 
      -       -       -       -  
  A13 A13.1
tim schaap
  A2 A2.1
johan Hekking
  B1 B1.1
robertino siliquini
  B8 B8.1
chrit gijssen
 
    A13.2
ron werne
    A2.2
math custers
    B1.2
jos starren
    B8.2
wilfried pleumeekers
 
                                 
                                 
21.00 uur A7 A7.1
rene alink
  A9 A9.1
nico boileau
  B4 B4.1
mart houben
  A11 A11.1
richard jongen
 
    A7.2
Jo Jennekens
    A9.2
maurice vaes
    B4.2
raymond hermans
    A11.2
raymond borro
 
      -       -       -       -  
  A5 A5.1 luc smits   A3 A3.1 jac kools   B5 B5.1
donny pieters
  A1 A1.1
chrit scharis
 
    A5.2 paul ram     A3.2
lou mullenders
    B5.2
Jordy Becks
    A1.2
henk veld
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
Datum 18-04-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
3                                
19.00 uur A3 A3.1 jac kools   A13 A13.1
tim schaap
  B9 B9.1
rene bakels
  A14 A14.1
lei smeet
 
    A3.2
lou mullenders
    A13.2
ron werne
    B9.2
bert brakert
    A14.2
paul van dijk
 
      -       -       -       -  
  A7 A7.1
rene alink
  A10 A10.1
Per Ebbelink
  B7 B7.1
Nico van Hoof
  A5 A5.1 luc smits  
    A7.2
Jo Jennekens
    A10.2
marco vlaspoel
    B7.2
Chris Oostman
    A5.2 paul ram  
                                 
                                 
20.00 uur A1 A1.1
chrit scharis
  A2 A2.1
johan Hekking
  A12 A12.1
roell brouns
  B2 B2.1
Ross Hennessy
 
    A1.2
henk veld
    A2.2
math custers
    A12.2
Dominique Brouns
    B2.2
Wilco Op de Broeck
 
      -       -       -          
  A9 A9.1
nico boileau
  A8 A8.1
jean v/d boorn
  A11 A11.1
richard jongen
  B5 B5.1
donny pieters
 
    A9.2
maurice vaes
    A8.2
nic dassen
    A11.2
raymond borro
    B5.2
Jordy Becks
 
                                 
                                 
21.00 uur A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  B8 B8.1
chrit gijssen
  B4 B4.1
mart houben
  B6 B6.1
jef van tiel
 
    A4.2
marcel de ridder
    B8.2
wilfried pleumeekers
    B4.2
raymond hermans
    B6.2
Harrie Kuijpers
 
      -       -       -       -  
  A6 A6.1
marc thiessens
  B1 B1.1
robertino siliquini
  B3 B3.1
Ralph walstock
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
 
    A6.2
stephan Meerten
    B1.2
jos starren
    B3.2
Harry Schobbe
    B10.2
Ton Frijns
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
                                 
Datum 25-04-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
4                                
19.00 uur A2 A2.1
johan Hekking
  A11 A11.1
richard jongen
  B3 B3.1
Ralph walstock
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
 
    A2.2
math custers
    A11.2
raymond borro
    B3.2
Harry Schobbe
    B10.2
Ton Frijns
 
      -       -       -       -  
  A6 A6.1
marc thiessens
  A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  B2 B2.1
Ross Hennessy
  B4 B4.1
mart houben
 
    A6.2
stephan Meerten
    A10.2
Per Ebbelink
    B2.2
Wilco Op de Broeck
    B4.2
raymond hermans
 
                                 
                                 
20.00 uur A1 A1.1
chrit scharis
  A3 A3.1 jac kools   B9 B9.1
rene bakels
  B8 B8.1
chrit gijssen
 
    A1.2
henk veld
    A3.2
lou mullenders
    B9.2
bert brakert
    B8.2
wilfried pleumeekers
 
      -       -       -       -  
  A7 A7.1
rene alink
  A5 A5.1 luc smits   B5 B5.1
donny pieters
  B6 B6.1
jef van tiel
 
    A7.2
Jo Jennekens
    A5.2 paul ram     B5.2
Jordy Becks
    B6.2
Harrie Kuijpers
 
                                 
                                 
21.00 uur A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  A9 A9.1
nico boileau
  B1 B1.1
robertino siliquini
  A8 A8.1
jean v/d boorn
 
    A4.2
marcel de ridder
    A9.2
maurice vaes
    B1.2
jos starren
    A8.2
nic dassen
 
      -       -       -       -  
  A14 A14.1
lei smeet
  A12 A12.1
roell brouns
  B7 B7.1
Nico van Hoof
  A13 A13.1
tim schaap
 
    A14.2
paul van dijk
    A12.2
Dominique Brouns
    B7.2
Chris Oostman
    A13.2
ron werne
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
Datum 02-05-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
5                                
19.00 uur A2 A2.1
johan Hekking
  A3 A3.1 jac kools   B7 B7.1
Nico van Hoof
  B9 B9.1
rene bakels
 
    A2.2
math custers
    A3.2
lou mullenders
    B7.2
Chris Oostman
    B9.2
bert brakert
 
      -       -       -       -  
  A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  A14 A14.1
lei smeet
  B5 B5.1
donny pieters
  B3 B3.1
Ralph walstock
 
    A4.2
Marcel de Ridder
    A14.2
paul van dijk
    B5.2
Jordy Becks
    B3.2
Harry Schobbe
 
                                 
                                 
20.00 uur A11 A11.1
richard jongen
  A7 A7.1
rene alink
  B4 B4.1
mart houben
  A6 A6.1
marc thiessens
 
    A11.2
raymond borro
    A7.2
Jo Jennekens
    B4.2
raymond hermans
    A6.2
stephan Meerten
 
      -       -       -       -  
  A8 A8.1
jean v/d boorn
  A12 A12.1
roell brouns
  B8 B8.1
chrit gijssen
  A13 A13.1
tim schaap
 
    A8.2
nic dassen
    A12.2
Dominique Brouns
    B8.2
wilfried pleumeekers
    A13.2
ron werne
 
                                 
                                 
21.00 uur A5 A5.1 luc smits   A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  B1 B1.1
robertino siliquini
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
 
    A5.2 paul ram     A10.2
Per Ebbelink
    B1.2
jos starren
    B10.2
Ton Frijns
 
      -       -       -       -  
  A1 A1.1
chrit scharis
  A9 A9.1
nico boileau
  B6 B6.1
jef van tiel
  B2 B2.1
Ross Hennessy
 
    A1.2
henk veld
    A9.2
maurice vaes
    B6.2
Harrie Kuijpers
    B2.2
Wilco Op de Broeck
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
09-5 hemelvaartsdag geen schema
                               
                                 
Datum 16-05-2024+A143:Q167
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
6                                
19.00 uur A1 A1.1
chrit scharis
  A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
  B5 B5.1
donny pieters
 
    A1.2
henk veld
    A4.2
marcel de ridder
    B10.2
Ton Frijns
    B5.2
Jordy Becks
 
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 jac kools   A13 A13.1
tim schaap
  B9 B9.1
rene bakels
  B1 B1.1
robertino siliquini
 
    A3.2
lou mullenders
    A13.2
ron werne
    B9.2
bert brakert
    B1.2
jos starren
 
                                 
                                 
20.00 uur A10 A10.1
Per Ebbelink
  A8 A8.1
jean v/d boorn
  B4 B4.1
mart houben
  B2 B2.1
Ross Hennessy
 
    A10.2
marco vlaspoel
    A8.2
nic dassen
    B4.2
raymond hermans
    B2.2
Wilco Op de Broeck
 
      -       -       -       -  
  A7 A7.1
rene alink
  A9 A9.1
nico boileau
  B6 B6.1
jef van tiel
  B8 B8.1
chrit gijssen
 
    A7.2
Jo Jennekes
    A9.2
maurice vaes
    B6.2
Harrie Kuijpers
    B8.2
wilfried pleumeekers
 
                                 
                                 
21.00 uur A14 A14.1
lei smeet
  A5 A5.1 luc smits   B7 B7.1
Nico van Hoof
  A6 A6.1
marc thiessens
 
    A14.2
paul van dijk
    A5.2 paul ram     B7.2
Chris Oostman
    A6.2
stephan Meerten
 
      -       -       -       -  
  A2 A2.1
johan Hekking
  A12 A12.1
roell brouns
  B3 B3.1
Ralph walstock
  A11 A11.1
richard jongen
 
    A2.2
math custers
    A12.2
Dominique Brouns
    B3.2
Harry Schobbe
    A11.2
raymond borro
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
Datum 23-05-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
7                                
19.00 uur A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  A10 A10.1
Per Ebbelink
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
  B4 B4.1
mart houben
 
    A4.2
Marcel de Ridder
    A10.2
marco vlaspoel
    B10.2
Ton Frijns
    B4.2
raymond hermans
 
      -       -       -       -  
  A11 A11.1
richard jongen
  A5 A5.1 luc smits   B7 B7.1
Nico van Hoof
  B1 B1.1
robertino siliquini
 
    A11.2
raymond borro
    A5.2 paul ram     B7.2
Chris Oostman
    B1.2
jos starren
 
                                 
                                 
20.00 uur A14 A14.1
lei smeets
  A6 A6.1
marc thiessens
  B3 B3.1
Ralph walstock
  B6 B6.1
jef van tiel
 
    A14.2
henk klootwijk
    A6.2
stephan Meerten
    B3.2
Harry Schobbe
    B6.2
Harrie Kuijpers
 
      -       -       -       -  
  A1 A1.1
chrit scharis
  A9 A9.1
nico boileau
  B5 B5.1
donny pieters
  B2 B2.1
Ross Hennessy
 
    A1.2
henk veld
    A9.2
maurice vaes
    B5.2
Jordy Becks
    B2.2
Wilco Op de Broeck
 
                                 
                                 
21.00 uur A7 A7.1
rene alink
  A2 A2.1
johan Hekking
  B8 B8.1
chrit gijssen
  A12 A12.1
roell brouns
 
    A7.2
Jo Jennekens
    A2.2
math custers
    B8.2
wilfried pleumeekers
    A12.2
Dominique Brouns
 
      -       -       -       -  
  A8 A8.1
jean v/d boorn
  A13 A13.1
tim schaap
  B9 B9.1
rene bakels
  A3 A3.1 jac kools  
    A8.2
nic dassen
    A13.2
ron werne
    B9.2
bert brakert
    A3.2
lou mullenders
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
Datum 30-05-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
8                                
19.00 uur A2 A2.1
johan Hekking
  A5 A5.1 luc smits   B3 B3.1
Ralph walstock
  B8 B8.1
chrit gijssen
 
    A2.2
math custers
    A5.2 paul ram     B3.2
Harry Schobbe
    B8.2
wilfried pleumeekers
 
      -       -       -       -  
  A11 A11.1
richard jongen
  A8 A8.1
jean v/d boorn
  B1 B1.1
robertino siliquini
  B7 B7.1
Nico van Hoof
 
    A11.2
raymond borro
    A8.2
nic dassen
    B1.2
jos starren
    B7.2
Chris Oostman
 
                                 
                                 
20.00 uur A6 A6.1
marc thiessens
  A9 A9.1
nico boileau
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
  A1 A1.1
chrit scharis
 
    A6.2
stephan Meerten
    A9.2
maurice vaes
    B10.2
Ton Frijns
    A1.2
henk veld
 
      -     -         -       -  
  A7 A7.1
rene alink
  A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  B5 B5.1
donny pieters
  A12 A12.1
roell brouns
 
    A7.2
Jo Jennekens
    A4.2
Marcel de Ridder
    B5.2
Jordy Becks
    A12.2
Dominique Brouns
 
                                 
                                 
21.00 uur A13 A13.1
tim schaap
  A3 A3.1 jac kools   B4 B4.1
mart houben
  B6 B6.1
jef van tiel
 
    A13.2
ron werne
    A3.2
lou mullenders
    B4.2
raymond hermans
    B6.2
Harrie Kuijpers
 
      -       -       -       -  
  A14 A14.1
lei smeet
  A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  B2 B2.1
Ross Hennessy
  B9 B9.1
rene bakels
 
    A14.2
paul van dijk
    A10.2
Per Ebbelink
    B2.2
Wilco Op de Broeck
    B9.2
bert brakert
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
Datum 06-06-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
9                                
19.00 uur A8 A8.1
jean v/d boorn
  A5 A5.1 luc smits   B4 B4.1
mart houben
  B6 B6.1
jef van tiel
 
    A8.2
nic dassen
    A5.2 paul ram     B4.2
raymond hermans
    B6.2
Harrie Kuijpers
 
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 jac kools   A6 A6.1
marc thiessens
  B9 B9.1
rene bakels
  B7 B7.1
Nico van Hoof
 
    A3.2
lou mullenders
    A6.2
stephan Meerten
    B9.2
bert brakert
    B7.2
Chris Oostman
 
                                 
                                 
20.00 uur A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  A13 A13.1
tim schaap
  B2 B2.1
Ross Hennessy
  A14 A14.1
lei smeet
 
    A10.2
Per Ebbelink
    A13.2
ron werne
    B2.2
Wilco Op de Broeck
    A14.2
paul van dijk
 
      -       -       -       -  
  A1 A1.1
chrit scharis
  A11 A11.1
richard jongen
  B1 B1.1
robertino siliquini
  A12 A12.1
roell brouns
 
    A1.2
henk veld
    A11.2
raymond borro
    B1.2
jos starren
    A12.2
Dominique Brouns
 
                                 
                                 
21.00 uur A7 A7.1
rene alink
  A9 A9.1
nico boileau
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
  B5 B5.1
donny pieters
 
    A7.2
Jo Jennekens
    A9.2
maurice vaes
    B10.2
Ton Frijns
    B5.2
Jordy Becks
 
      -       -       -       -  
  A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  A2 A2.1
johan Hekking
  B3 B3.1
Ralph walstock
  B8 B8.1
chrit gijssen
 
    A4.2
Marcel de Ridder
    A2.2
math custers
    B3.2
Harry Schobbe
    B8.2
wilfried pleumeekers
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
Datum 13-06-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
10                                
19.00 uur A11 A11.1
richard jongen
  A3 A3.1 jac kools   A5 A5.1 luc smits   B6 B6.1
jef van tiel
 
    A11.2
raymond borro
    A3.2
lou mullenders
    A5.2 paul ram     B6.2
Harrie Kuijpers
 
      -       -       -       -  
  A14 A14.1
lei smeet
  A6 A6.1
marc thiessens
  A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  B5 B5.1
donny pieters
 
    A14.2
paul van dijk
    A6.2
stephan Meerten
    A4.2
Marcel de Ridder
    B5.2
Jordy Becks
 
                                 
                                 
20.00 uur A7 A7.1
rene alink
  A13 A13.1
tim schaap
  B1 B1.1
robertino siliquini
  B2 B2.1
Ross Hennessy
 
    A7.2
Jo Jennekens
    A13.2
ron werne
    B1.2
jos starren
    B2.2
Wilco Op de Broeck
 
      -       -       -       -  
  A2 A2.1
johan Hekking
  A9 A9.1
nico boileau
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
  B9 B9.1
rene bakels
 
    A2.2
math custers
    A9.2
maurice vaes
    B10.2
Ton Frijns
    B9.2
bert brakert
 
                                 
                                 
21.00 uur A1 A1.1
chrit scharis
  A12 A12.1
roell brouns
  B3 B3.1
Ralph walstock
  B4 B4.1
mart houben
 
    A1.2
henk veld
    A12.2
Dominique Brouns
    B3.2
Harry Schobbe
    B4.2
raymond hermans
 
      -       -       -       -  
  A8 A8.1
jean v/d boorn
  A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  B8 B8.1
chrit gijssen
  B7 B7.1
Nico van Hoof
 
    A8.2
nic dassen
    A10.2
Per Ebbelink
    B8.2
wilfried pleumeekers
    B7.2
Chris Oostman
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
Datum 20-06-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
11                                
19.00 uur A3 A3.1 jac kools   A6 A6.1
marc thiessens
  B8 B8.1
chrit gijssen
  B3 B3.1
Ralph walstock
 
    A3.2
lou mullenders
    A6.2
stephan Meerten
    B8.2
wilfried pleumeekers
    B3.2
Harry Schobbe
 
      -       -       -       -  
  A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  A1 A1.1
chrit scharis
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
  B6 B6.1
jef van tiel
 
    A4.2
Marcel de Ridder
    A1.2
henk veld
    B10.2
Ton Frijns
    B6.2
Harrie Kuijpers
 
                                 
                                 
20.00 uur A11 A11.1
richard jongen
  A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  B1 B1.1
robertino siliquini
  B7 B7.1
Nico van Hoof
 
    A11.2
raymond borro
    A10.2
Per Ebbelink
    B1.2
jos starren
    B7.2
Chris Oostman
 
      -       -       -       -  
  A9 A9.1
nico boileau
  A14 A14.1
lei smeet
  B9 B9.1
rene bakels
  B2 B2.1
Ross Hennessy
 
    A9.2
maurice vaes
    A14.2
paul van dijk
    B9.2
bert brakert
    B2.2
Wilco Op de Broeck
 
                                 
                                 
21.00 uur A5 A5.1 luc smits   A8 A8.1
jean v/d boorn
  B4 B4.1
mart houben
  A13 A13.1
tim schaap
 
    A5.2 paul ram     A8.2
nic dassen
    B4.2
raymond hermans
    A13.2
ron werne
 
      -       -       -       -  
  A2 A2.1
johan Hekking
  A12 A12.1
roell brouns
  B5 B5.1
donny pieters
  A7 A7.1
rene alink
 
    A2.2
math custers
    A12.2
Dominique Brouns
    B5.2
Jordy Becks
    A7.2
Jo Jennekens
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
Datum 27-06-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
12                                
19.00 uur A9 A9.1
nico boileau
  A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  B7 B7.1
Nico van Hoof
  B6 B6.1
jef van tiel
 
    A9.2
maurice vaes
    A4.2
Marcel de Ridder
    B7.2
Chris Oostman
    B6.2
Harrie Kuijpers
 
      -       -       -       -  
  A14 A14.1
lei smeet
  A1 A1.1
chrit scharis
  B9 B9.1
rene bakels
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
 
    A14.2
paul van dijk
    A1.2
henk veld
    B9.2
bert brakert
    B10.2
Ton Frijns
 
                                 
                                 
20.00 uur A11 A11.1
richard jongen
  A8 A8.1
jean v/d boorn
  B4 B4.1
mart houben
  B8 B8.1
chrit gijssen
 
    A11.2
raymond borro
    A8.2
nic dassen
    B4.2
raymond hermans
    B8.2
wilfried pleumeekers
 
      -       -       -       -  
  A7 A7.1
rene alink
  A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  B3 B3.1
Ralph walstock
  B1 B1.1
robertino siliquini
 
    A7.2
Jo Jennekens
    A10.2
Per Ebbelink
    B3.2
Harry Schobbe
    B1.2
jos starren
 
                                 
                                 
21.00 uur A12 A12.1
roell brouns
  A5 A5.1 luc smits   B2 B2.1
Ross Hennessy
  A2 A2.1
johan Hekking
 
    A12.2
Dominique Brouns
    A5.2 paul ram     B2.2
Wilco Op de Broeck
    A2.2
math custers
 
      -       -       -     -    
  A6 A6.1
marc thiessens
  A13 A13.1
tim schaap
  B5 B5.1
donny pieters
  A3 A3.1 jac kools  
    A6.2
stephan Meerten
    A13.2
ron werne
    B5.2
Jordy Becks
    A3.2
lou mullenders
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
Harry Kuijpers Toernooi van 01-07-2022 t/m 07-07-2022
                               
Zomervakantie 08-7 t/m 18-8 geen schema
                               
                                 
Datum 22-08-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
13                                
19.00 uur A5 A5.1 luc smits   A13 A13.1
tim schaap
  B3 B3.1
Ralph walstock
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
 
    A5.2 paul ram     A13.2
ron werne
    B3.2
Harry Schobbe
    B10.2
Ton Frijns
 
      -       -       -       -  
  A11 A11.1
richard jongen
  A3 A3.1 jac kools   B2 B2.1
Ross Hennessy
  B4 B4.1
mart houben
 
    A11.2
raymond borro
    A3.2
lou mullenders
    B2.2
Wilco Op de Broeck
    B4.2
raymond hermans
 
                                 
                                 
20.00 uur A9 A9.1
nico boileau
  A12 A12.1
roell brouns
  B9 B9.1
rene bakels
  B8 B8.1
chrit gijssen
 
    A9.2
maurice vaes
    A12.2
Dominique Brouns
    B9.2
bert brakert
    B8.2
wilfried pleumeekers
 
      -       -       -       -  
  A7 A7.1
rene alink
  A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  B5 B5.1
donny pieters
  B6 B6.1
jef van tiel
 
    A7.2
Jo Jennekens
    A4.2
Marcel de Ridder
    B5.2
Jordy Becks
    B6.2
Harrie Kuijpers
 
                                 
                                 
21.00 uur A6 A6.1
marc thiessens
  A8 A8.1
jean v/d boorn
  B1 B1.1
robertino siliquini
  A1 A1.1
chrit scharis
 
    A6.2
stephan Meerten
    A8.2
nic dassen
    B1.2
jos starren
    A1.2
henk veld
 
      -       -       -       -  
  A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  A14 A14.1
lei smeet
  B7 B7.1
Nico van Hoof
  A2 A2.1
johan Hekking
 
    A10.2
Per Ebbelink
    A14.2
paul van dijk
    B7.2
Chris Oostman
    A2.2
math custers
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
Datum 29-08-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
14                                
19.00 uur A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  A12 A12.1
roell brouns
  B7 B7.1
Nico van Hoof
  B9 B9.1
rene bakels
 
    A10.2
Per Ebbelink
    A12.2
Dominique Brouns
    B7.2
Chris Oostman
    B9.2
bert brakert
 
      -       -       -       -  
  A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  A2 A2.1
johan Hekking
  B5 B5.1
donny pieters
  B3 B3.1
Ralph walstock
 
    A4.2
Marcel de Ridder
    A2.2
math custers
    B5.2
Jordy Becks
    B3.2
Harry Schobbe
 
                                 
                                 
20.00 uur A8 A8.1
jean v/d boorn
  A5 A5.1 luc smits   B4 B4.1
mart houben
  A13 A13.1
tim schaap
 
    A8.2
nic dassen
    A5.2 paul ram     B4.2
raymond hermans
    A13.2
ron werne
 
      -       -       -       -  
  A6 A6.1
marc thiessens
  A9 A9.1
nico boileau
  B8 B8.1
chrit gijssen
  A1 A1.1
chrit scharis
 
    A6.2
stephan Meerten
    A9.2
maurice vaes
    B8.2
wilfried pleumeekers
    A1.2
henk veld
 
                                 
                                 
21.00 uur A11 A11.1
richard jongen
  A7 A7.1
rene alink
  B1 B1.1
robertino siliquini
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
 
    A11.2
raymond borro
    A7.2
Jo Jennekens
    B1.2
jos starren
    B10.2
Ton Frijns
 
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 jac kools   A14 A14.1
lei smeet
  B6 B6.1
jef van tiel
  B2 B2.1
Ross Hennessy
 
    A3.2
lou mullenders
    A14.2
paul van dijk
    B6.2
Harrie Kuijpers
    B2.2
Wilco Op de Broeck
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
Datum 05-09-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
15                                
19.00 uur A9 A9.1
nico boileau
  A6 A6.1
marc thiessens
  A7 A7.1
rene alink
  B5 B5.1
donny pieters
 
    A9.2
maurice vaes
    A6.2
stephan Meerten
    A7.2
Jo Jennekens
    B5.2
Jordy Becks
 
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 jac kools   A14 A14.1
lei smeet
  A5 A5.1 luc smits   B1 B1.1
robertino siliquini
 
    A3.2
lou mullenders
    A14.2
paul van dijk
    A5.2 paul ram     B1.2
jos starren
 
                                 
                                 
20.00 uur A12 A12.1
roell brouns
  A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  B4 B4.1
mart houben
  B2 B2.1
Ross Hennessy
 
    A12.2
Dominique Brouns
    A10.2
Per Ebbelink
    B4.2
raymond hermans
    B2.2
Wilco Op de Broeck
 
      -       -       -       -  
  A13 A13.1
tim schaap
  A2 A2.1
johan Hekking
  B6 B6.1
jef van tiel
  B8 B8.1
chrit gijssen
 
    A13.2
ron werne
    A2.2
math custers
    B6.2
Harrie Kuijpers
    B8.2
wilfried pleumeekers
 
                                 
                                 
21.00 uur A11 A11.1
richard jongen
  A8 A8.1
jean v/d boorn
  B7 B7.1
Nico van Hoof
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
 
    A11.2
raymond borro
    A8.2
nic dassen
    B7.2
Chris Oostman
    B10.2
Ton Frijns
 
      -       -       -       -  
  A1 A1.1
chrit scharis
  A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  B3 B3.1
Ralph walstock
  B9 B9.1
rene bakels
 
    A1.2
henk veld
    A4.2
Marcel de Ridder
    B3.2
Harry Schobbe
    B9.2
bert brakert
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
Datum 12-09-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
16                                
19.00 uur A3 A3.1 jac kools   A13 A13.1
tim schaap
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
  B4 B4.1
mart houben
 
    A3.2
lou mullenders
    A13.2
ron werne
    B10.2
Ton Frijns
    B4.2
raymond hermans
 
      -       -       -       -  
  A7 A7.1
rene alink
  A10 A10.1
Per Ebbelink
  B7 B7.1
Nico van Hoof
  B1 B1.1
robertino siliquini
 
    A7.2
Jo Jennekens
    A10.2
marco vlaspoel
    B7.2
Chris Oostman
    B1.2
jos starren
 
                                 
                                 
20.00 uur A1 A1.1
chrit scharis
  A2 A2.1
johan Hekking
  B3 B3.1
Ralph walstock
  B6 B6.1
jef van tiel
 
    A1.2
henk veld
    A2.2
math custers
    B3.2
Harry Schobbe
    B6.2
Harrie Kuijpers
 
      -       -       -       -  
  A9 A9.1
nico boileau
  A8 A8.1
jean v/d boorn
  B5 B5.1
donny pieters
  B2 B2.1
Ross Hennessy
 
    A9.2
maurice vaes
    A8.2
nic dassen
    B5.2
Jordy Becks
    B2.2
Wilco Op de Broeck
 
                                 
                                 
21.00 uur A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  A14 A14.1
lei smeet
  B8 B8.1
chrit gijssen
  A12 A12.1
roell brouns
 
    A4.2
marcel de ridder
    A14.2
paul van dijk
    B8.2
wilfried pleumeekers
    A12.2
Dominique Brouns
 
      -       -       -       -  
  A6 A6.1
marc thiessens
  A5 A5.1 luc smits   B9 B9.1
rene bakels
  A11 A11.1
richard jongen
 
    A6.2
stephan Meerten
    A5.2 paul ram     B9.2
bert brakert
    A11.2
raymond borro
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
Datum 19-09-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
17                                
19.00 uur A2 A2.1
johan Hekking
  A11 A11.1
richard jongen
  B6 B6.1
jef van tiel
  A8 A8.1
jean v/d boorn
 
    A2.2
math custers
    A11.2
raymond borro
    B6.2
Harrie Kuijpers
    A8.2
nic dassen
 
      -       -       -       -  
  A6 A6.1
marc thiessens
  A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  B9 B9.1
rene bakels
  A13 A13.1
tim schaap
 
    A6.2
stephan Meerten
    A10.2
Per Ebbelink
    B9.2
bert brakert
    A13.2
ron werne
 
                                 
                                 
20.00 uur A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  A3 A3.1 jac kools   B10 B10.1
Ruud Rouvroije
  B3 B3.1
Ralph walstock
 
    A4.2
marcel de ridder
    A3.2
lou mullenders
    B10.2
Ton Frijns
    B3.2
Harry Schobbe
 
      -       -       -       -  
  A14 A14.1
lei smeet
  A5 A5.1 luc smits   B5 B5.1
donny pieters
  B1 B1.1
robertino siliquini
 
    A14.2
paul van dijk
    A5.2 paul ram     B5.2
Jordy Becks
    B1.2
jos starren
 
                                 
                                 
21.00 uur A1 A1.1
chrit scharis
  A9 A9.1
nico boileau
  B4 B4.1
mart houben
  B8 B8.1
chrit gijssen
 
    A1.2
henk veld
    A9.2
maurice vaes
    B4.2
raymond hermans
    B8.2
wilfried pleumeekers
 
      -       -       -       -  
  A7 A7.1
rene alink
  A12 A12.1
roell brouns
  B2 B2.1
Ross Hennessy
  B7 B7.1
Nico van Hoof
 
    A7.2
Jo Jennekens
    A12.2
Dominique Brouns
    B2.2
Wilco Op de Broeck
    B7.2
Chris Oostman
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               
                                 
                                 
Datum 26-09-2024
    Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
18                                
19.00 uur A2 A2.1
johan Hekking
  A3 A3.1 jac kools   B4 B4.1
mart houben
  A5 A5.1 luc smits  
    A2.2
math custers
    A3.2
lou mullenders
    B4.2
raymond hermans
    A5.2 paul ram  
      -       -       -       -  
  A4 A4.1
Roel v/d Boorn
  A14 A14.1
lei smeet
  B9 B9.1
rene bakels
  A1 A1.1
chrit scharis
 
    A4.2
Marcel de Ridder
    A14.2
paul van dijk
    B9.2
bert brakert
    A1.2
henk veld
 
                                 
                                 
20.00 uur A11 A11.1
richard jongen
  A7 A7.1
rene alink
  B2 B2.1
Ross Hennessy
  B5 B5.1
donny pieters
 
    A11.2
raymond borro
    A7.2
Jo Jennekens
    B2.2
Wilco Op de Broeck
    B5.2
Jordy Becks
 
      -       -       -       -  
  A8 A8.1
jean v/d boorn
  A12 A12.1
roell brouns
  B1 B1.1
robertino siliquini
  B8 B8.1
chrit gijssen
 
    A8.2
nic dassen
    A12.2
Dominique Brouns
    B1.2
jos starren
    B8.2
wilfried pleumeekers
 
                                 
                                 
21.00 uur A6 A6.1
marc thiessens
  A10 A10.1
Marco Vlaspoel
  B10 B10.1
Ruud Rouvroije
  B6 B6.1
jef van tiel
 
    A6.2
stephan Meerten
    A10.2
Per Ebbelink
    B10.2
Ton Frijns
    B6.2
Harrie Kuijpers
 
      -       -       -       -  
  A13 A13.1
tim schaap
  A9 A9.1
nico boileau
  B3 B3.1
Ralph walstock
  B7 B7.1
Nico van Hoof
 
    A13.2
ron werne
    A9.2
maurice vaes
    B3.2
Harry Schobbe
    B7.2
Chris Oostman
 
reserve                                
Tom steenkamp
                               
Harry Fortuin
                               
ralph essers
                               

Route

Facebook

Personal Training Certification
LTV Heugem ...